Ročníková práca


Metodické usmernenia k ročníkovej práci

Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu žiaka. Je to priestor na realizovanie a vyjadrenie dominantnej oblasti  žiaka. Téma sa musí odlišovať a nesmie sa prelínať s preberaným učivom.

Minimálne požiadavky na ročníkovú prácu v jednotlivých ročníkoch.

 

Obsah ročníkovej práce

 


I. stupeň

 


1.ročník: jednoduchý plagát, kresba, popis, alebo A4 strany textu   + obrázky, minimálne využitie 2 zdrojov pri spracovaní

 

2.ročník: veľkoplošný plagát s popisom alebo štyri strany textu A4  + obrázky, dva zdroje

 

3.ročník a 4. ročník: samostatne určená oblasť, aspoň 4 zdroje, vlastné jednoduché myšlienky, názory (porovnanie dvoch javov, zhodnotenie výhod, argumentácie, možnosti zlepšenia, uplatnenie v rôznych oblastiach), minimálne 8 strán textu
+ obrázky.

 

Výstupy, forma ročníkovej práce

 

 •   Text a obrázky A4 podľa rozsahu ročníka
 •   Veľkoplošný plagát, nákresy, fotografie, popisy
 •   Trojrozmerný výtvor a popis
 •   Videonahrávka a popis
 •   Počítačový program a výstup

 

Hodnotí sa úhľadnosť, prehľadnosť práce, ktorá je prezentovaná autorom pred auditóriom.

 

Pomoc rodičov
 

 

 •   Rady, podpora, povzbudzovanie, pripomienky
 •   Návšteva múzeí, výstavy súvisiacich s témou
 •   Motivácia dieťaťa
 •   Poskytnutie literatúry, internetu
 •  Technická pomoc (tlač, väzba)

 

Pomoc učiteľa

 

Triedni učitelia

 

 •  Oboznámenie s podmienkami
 • Pomoc pri výbere témy a jej formulácií
 • Vytvorenie zoznamu tém
 • Priebežne hodnotenie práce
 • Podpora, rady, povzbudzovanie

 

Ostatní učitelia

 

 •   Individuálna pomoc učiteľa, ktorý má k danej téme blízko

 

 

Ročníková práca je výlučne domácou aktivitou, učiteľ môže dieťaťu poradiť, vysloviť svoj názor, poskytnúť individuálne konzultácie. Tvorba ročníkovej práce nie je súčasťou aktivít na vyučovacích hodinách.

 

Príklady tém

 


Ríša zvierat, vesmír, vynálezy, biológia, vlastné vynálezy, isté historické obdobie, návrh výstavnej siene v múzeu, ponuka cestovnej kancelárie, dokument o pamiatkach mestá, náboženstvá ich podobnosť a rôznorodosť, ekológia, genetické manipulácie, flóra v rôznych oblastiach sveta, Darwinova teória, porovnanie životopisov slávnych ľudí, zaujímavé povolania, umenie, otázky životného prostredia, medicína, šport, návrh športovej hry a podobne.

 

 

Hodnotenie ročníkovej práce
 

 

 •    Vypracovanie – členenie, celkový dojem
 •    Ilustrácie
 •    Grafická úprava
 •    Rozsah práce
 •    Vlastný prínos
 •     Originalita (nápad, nie technické možnosti)
 •  Odbornosť – odraz dlhodobého samoštúdia
 •       Zvládnutie prezentáci
 • Využitie zdrojov